Qué hem de fer davant d’un excés de soroll a la nostra comunitat?

Evidentment, és en les relacions de veïnatge on es manifesten aquestes molèsties que poden ser perseguides per la via civil, mitjançant la interposició de la corresponent demanda davant el jutjat de primera instància.

En primer lloc, però, s’ha d’utilitzar la via del requeriment, concedint un termini a qui realitza l’activitat molesta perquè cessi de molestar. Si no accepta aquest termini, es pot convocar una junta per acordar l’exercici d’accions judicials per la via civil o optar per acudir a la via penal i interposar denúncia per delicte de l’article 325 del Codi Penal, la qual cosa no requereix acord de junta, sinó que el president podrà anar directament a comissaria o al jutjat de guàrdia.

La utilització de la via penal és, òbviament, una opció molt ràpida i expeditiva, i no oblidem que la sanció penal és summament elevada (de dos a cinc anys de presó). En alguns casos, s’han fixat penes de fins a quatre anys davant fets greus en què l’àmbit de perjudicats era elevat, tal com passa en els casos d’excés de soroll de sales de festes, discoteques, bars, etc. La manca d’adopció, per part dels titulars, de mesures protectores i aïllants del soroll produeix en el veïnat importants danys psicològics davant les reiterades molèsties provocades en aquests casos.

Què pot fer el veí afectat per sorolls en cas d’inacció de la comunitat?

En aquest cas, el veí pot acudir directament als tribunals pel fet de ser el perjudicat directe. No li cal el requeriment previ, ja que aquest només és obligatori en el cas que l’acció sigui promoguda per la comunitat. Noobstant això, és aconsellable per demostrar al jutge que s’ha fet el possible per tal que el qui ocasiona l’activitat molesta cessi de fer-la i aquest, però, no ho ha acceptat.

Com es demostra l’excés de soroll?

No s’exigeix una prova concreta, sinó la constatació objectiva de la situació i l’efecte provocat.

Es poden aportar a judici informes pericials de mesurament de sorolls, declaracions testificals de veïns, actes notarials del soroll en dos o tres dies diferents (una sola acta no és vàlida).

En aquesta línia, correspon a la comunitat de propietaris (o al veí, en cas d’inacció de la comunitat) acreditar que existeix un soroll que excedeix el nivell tolerable segons els mesuraments administratius, per la qual cosa l’opció de mesurar o calibrar la intensitat del soroll es perfila com el mitjà acreditatiu idoni per determinar si la sonoritat que pogués ocasionar l’activitat que es desenvolupa en el pis o local es troba, o no, dins dels límits màxims permesos per la legislació municipal i autonòmica, de manera que, només si excedeix aquests límits, es podrà considerar com una immissió il•lícita causant d’una molèstia intolerable.

A més, quan l’exposició continuada a uns nivells intensos de soroll afecti la salut de les persones, aquesta situació ja entrarà en l’àmbit de la indemnització per danys i perjudicis, i, d’altra banda, si existeix una greu afectació per a la salut, recordem que això pot, inclús, ser constitutiu de delicte.

És obvi que serà difícil acreditar l’existència d’un dany derivat del fet de suportar un soroll durant molt de temps, per la qual cosa la naturalesa del dany a reclamar seria moral, dany perfectament indemnitzable i que ha de ser valorat pel jutge amb vista a determinar la repercussió de la submissió dels veïns a un soroll excessiu. Per això, d’acord amb la prova del plet, la quantitat a indemnitzar s’ajustarà a la casuística concreta, de tal manera que, en el cas d’haver-se produït situacions concretes (estrès, depressió, mal de cap, etc.), aquestes es podrien valorar com a seqüeles i ser objecte d’indemnització específica. S’hauran d’aportar informes mèdics que avalin l’afectació, ja que, per si mateix, el soroll és difícilment indemnitzable.

Font: Cambra de la Propietat de Mataró http://www.cambrapropietat.cat

Nuestro Score
[Total: 0 Average: 0]
Artècnics

Ofrecemos un servicio integral o “llaves en mano”, desde el asesoramiento técnico, la redacción del proyecto ejecutivo, el proyecto de interiorísmo en el caso de las reformas, hasta llegar a la fase de ejecución de la obra. Incluso tramitamos las ayudas a la rehabilitación así como la búsqueda de opciones de financiación.

Recent Posts

Convocatoria de Ayudas y Subvenciones para Rehabilitación en Barcelona año 2018

El Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones ha publicado la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de edificios en la…

1 semana ago

Ayudas para Rehabilitación de Edificios 2018

¿Qué cambia con el nuevo plan de vivienda 2018-2021? El nuevo plan de Vivienda 2018-21 incluye diferentes tipos de ayudas,…

1 semana ago

¿Vale la pena reformar antes de vender?

Pequeñas reformas pueden hacer que su casa valga hasta un 20% más. Si desea vender su casa y diferenciarse entre…

2 semanas ago

Comprar y reformar, más barato que comprar casa nueva

Catalunya es la comunidad autónoma más rentable a la hora de invertir en vivienda de segunda mano, ya que aquí…

3 semanas ago

El alquiler vacacional impulsa la reforma de viviendas

Los alquileres de apartamentos vacacionales en las grandes ciudades turísticas son un respiro para el sector de la construcción y…

3 semanas ago

Rehabilitar, la mejor inversión para su vivienda

Según estudios recientes una rehabilitación profesional puede incrementar el valor de mercado de un inmueble entre el 50% y el…

3 meses ago